Thaina Medeiros

Militant anti-expulsion

Thaina Medeiros Photo Vincent Rosenblatt pour « Les Jours »