Nicolas Sarkozy

Court toujours

Nicolas Sarkozy Photo Denis Allard/Réa.

Nicolas Sarkozy Photo Christophe Morin/IP3.

Nicolas Sarkozy Photo Sébastien Calvet/Les Jours.

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy Photo Sébastien Calvet/Les Jours

Nicolas Sarkozy Photo Sébastien Calvet/Les Jours

Nicolas Sarkozy